Privacy Policy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, zodat dit voor u helder en transparant is. Om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, stellen wij bij de uitvoering van onze diensten zelf het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast. Volgens de wet zijn wij daarom Verwerkingsverantwoordelijke.

 

iTango, gevestigd aan Standerdmolen 10-101, 3995 AA, Houten, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.linkedin.com/in/jasperbeekwilder/

Standerdmolen 10-101, 3995 AA, Houten

0628022928

 

Jasper Beekwilder-Janson is de Functionaris Gegevensbescherming van iTango. Hij is te bereiken via jasper@itango.nl.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer u van onze dienstverlening gebruik maakt, vragen wij om de volgende persoonsgegevens.

NAW-gegevens

 • Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of wij sluiten een overeenkomst met u, dan vragen wij om uw contactgegevens. Onder contactgegevens verstaan wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

 • Als het bedrijf waar u werkzaam bent gebruik maakt van onze diensten, of wij sluiten een overeenkomst met het bedrijf, dan vragen wij u als contactpersoon om uw contactgegevens. Onder contactgegevens verstaan wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

 • Als u op de hoogte wil worden gehouden over onze diensten, vragen wij om uw contactgegevens. Via e-mails, nieuwsbrieven en onze website houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en aanvullende diensten die voor u relevant kunnen zijn. Onder contactgegevens verstaan wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

 • Als u bij ons solliciteert, vragen wij uw cv, eventueel diploma’s en mogelijk andere persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren wij, na uw toestemming hiervoor, maximaal 12 maanden nadat u bij ons heeft gesolliciteerd. Wanneer u deze toestemming niet verleend, vernietigen wij voornoemde gegevens uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure.

Beeldmateriaal

Ten behoeve van e-learning materiaal en marketing via sociale media, kunnen wij beeld- en geluidmateriaal maken tijdens intervisies. Wij zullen u vooraf om toestemming vragen voor het delen van beeld- en geluidmateriaal waarop u of uw medewerkers te zien zijn.

Gegevens over uw contact met ons
Wij verwerken gegevens over het contact dat u met ons had. Wanneer u een e-mail toezend, wanneer u ons een vraag hebt gesteld, een opdracht heeft verstrekt of wanneer u een klacht bij ons indient.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals over uw ras, godsdienst of gezondheid. Mocht u van mening zijn dat wij zonder toestemming bijzondere persoonsgegevens hebben verzameld, kunt u contact opnemen via info@jbjconsultancy.nl.

 

Tenslotte verwerken wij niet uw Burgerservicenummer, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij verwerken worden altijd door u aan ons verstrekt. Wij verzamelen nimmer via derden uw persoonsgegevens.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen:

Voor de uitvoering van onze dienstverlening
Om uitvoering te geven aan de opdracht die u ons heeft verstrekt verzamelen wij persoonsgegevens. Tevens kunnen wij dan contact met u opnemen over de opdracht. Persoonsgegevens worden ook voor administratieve doeleinden die verband houden met de overeenkomst verwerkt.

Marketing activiteiten
Wij informeren u graag over onze diensten, nieuwe ontwikkelingen en aanvullende diensten welke verband houden met de opdracht die u aan ons heeft verstrekt. Dit doen wij alleen wanneer u daar toestemming voor verleend. Wij informeren u via e-mails, nieuwsbrieven en onze website. Wanneer u deze informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming intrekken.

Op welke rechtsgrond verwerken wij persoonsgegevens?

Verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als wij daar een wettelijke grondslag voor hebben. Voor de verwerking hanteren wij de volgende grondslagen:

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
Wij verwerken enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij verwerken hierbij niet meer gegevens dan nodig.

De verwerking vindt plaats op basis van uw toestemming
Wanneer het niet noodzakelijk is om uw gegevens te verwerken bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst, dan kunnen wij uw toestemming vragen om toch persoonsgegevens (NAW-gegevens) te verwerken. Wij maken vooraf het doel van de verwerking waarvoor wij uw toestemming vragen kenbaar. U kunt uw toestemming altijd intrekken.

De verwerking vindt plaats op basis van een wettelijke grondslag
Op grond van de wet dienen wij onze financiële administratie te bewaren. Dit houdt in dat wij ook de facturen, waarop uw NAW-gegevens vermeld kunnen zijn, in onze financiële administratie bewaren.

Geautomatiseerde besluitvorming

iTango neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij uw gegevens nodig hebben. Wanneer de wet hier niets over voorschrijft, bewaren wij uw gegevens maximaal één jaar na afronding van de opdracht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Wij delen persoonsgegevens met:

 

 • onze medewerkers die direct betrokken zijn bij de overeenkomst met u of het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 • de overheid als wij dat wettelijk verplicht zijn. Denk hierbij aan de Belastingdienst en de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • bedrijven die wij inschakelen om in onze opdracht diensten uit te voeren die verband houden met de overeenkomst. U kunt hierbij denken aan juristen, advocaten, incassobureaus en verzekeringsmaatschappijen.

 

De verwerking van persoonsgegevens kunnen wij ook uitbesteden aan derden. Deze derde partij is dan een verwerker en wij blijven de verwerkingsverantwoordelijke. Met een derde die in onze opdracht uw gegevens verwerkt, sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst waarin afspraken over uw de verwerking van uw persoonsgegevens worden vastgelegd.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze software wordt altijd up to date gehouden. Verder zorgen wij ervoor dat enkel de medewerkers die uw persoonsgegevens nodig hebben, hier toegang toe hebben. Ook fysieke ruimtes waar gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers kennis hebben op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jbjconsultancy.nl.

 

Wat zijn uw rechten?

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u de mogelijkheid om een aantal rechten ten opzichte van ons uit te oefenen:

 

Het recht op inzage

U heeft het recht om te informeren welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om deze gegevens in te zien. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen gegevens. U heeft geen recht op inzage van informatie over anderen. U kunt aan ons een verzoek tot inzage toezenden door een e-mail te sturen naar info@jbjconsultancy.nl.

 

Wij kunnen controle vragen aan u stellen om uw identiteit vast te stellen. U ontvangt binnen vier weken een reactie op uw verzoek.

 

Het recht op dataportabiliteit

Het recht op dataportabiliteit heeft enkel betrekking op digitale gegevens. Bij dit recht moeten wij uw gegevens aan u verstrekken in een vorm die het voor u makkelijk maakt om uw gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. Een verzoek kunt u toezenden door een e-mail te sturen naar bovengenoemd e-mailadres.

 

Het recht op vergetelheid

In een aantal gevallen moeten wij uw persoonsgegevens wissen. U kunt aan ons vragen om uw gegevens te wissen. Een verzoek kunt u toezenden door een e-mail te sturen naar bovengenoemd adres. U kunt dit recht uitoefenen wanneer uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld en verwerkt, wanneer u gegrond bezwaar maakt tegen de verwerking, u uw toestemming intrekt, de verwerking onrechtmatig is of wettelijk bepaalde bewaartermijnen zijn verlopen. U kunt dit recht niet uitoefenen wanneer wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te verwerken. Voorts kunnen wij besluiten om niet aan uw verzoek te voldoen en uw gegevens niet te wissen, wanneer daar gerechtvaardigde gronden voor bestaan. Wij zullen u dan altijd informeren over de redenen waarom wij niet aan uw verzoek zullen voldoen.

 

Het recht op rectificatie en aanvulling

U kunt ons vragen of wij uw persoonsgegevens verbeteren, aanvullen of afschermen. U kunt verzoeken om rectificatie in een van de volgende situaties:

 • uw persoonsgegevens kloppen niet;
 • uw persoonsgegevens zijn niet compleet;
 • uw persoonsgegevens doen niet ter zake woor het doel waarvoor de zijn verzameld;
 • wij gebruiken uw persoonsgegevens op een andere manier in strijd met de wet.

Het recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht op beperking van het gebruik van uw gegevens wanneer:

 

 • gegevens mogelijk onjuist zijn;
 • de verwerking onrechtmatig is;
 • gegevens niet meer nodig zijn;
 • u gegrond bezwaar heeft gemaakt.

 

Tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Een verzoek kunt u toezenden naar bovengenoemd e-mailadres.

 

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Wij kunnen besluiten nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens. De Algemene verordening gegevensbescherming geeft u het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan. Wanneer wij een nieuw besluit nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens en daar voor u consequenties aan zitten, dan kunt u zich op dit recht beroepen en nemen wij een nieuw besluit waarbij een mens uw gegevens beoordeeld. Een verzoek kunt u toezenden door een brief te sturen naar bovengenoemd adres.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van bezwaar gebruikmaken. Daarnaast is het recht van bezwaar van toepassing als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Echter, u kunt zich ook te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, aanbiedingen of het gebruik van uw gegevens voor andere marketingdoeleinden. Wij zullen u altijd informeren over hoe u zich kunt afmelden.

 

Tevens willen wij u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij ons via info@jbjconsultancy.nl, of bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Sociale media

Wij maken gebruik van diverse social media (zoals Facebook en LinkedIn). U kunt via deze wijze contact met ons opnemen. Op de gegevens die wij van u krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de wijze waarop social-mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens. Wij verwijzen u hiervoor naar de privacyverklaring van deze social-mediaplatforms. U dient er rekening mee te houden dat social-mediaplatforms gevestigd kunnen zijn buiten de Europese Unie, waardoor de bij u bekende privacywetgeving mogelijk niet geldt.

 

Aanpassing privacyverklaring

Deze privacyverklaring kunnen wij te allen tijde aanpassen. Een aanpassing kan noodzakelijk zijn bijvoorbeeld omdat de wetgeving is gewijzigd of omdat zich andere nieuwe ontwikkelingen voordoen. Wij zullen u actief informeren over wijzigingen van de privacyverklaring bijvoorbeeld door dit te vermelden op onze website, een nieuwsbrief of e-mail.

 

Cookies   

 

© 2022 iTango - Powered by Maatos