Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden Maatos

Voorwaarden iTango - Succesvol Digitaliseren

Definities

‘Wij’ en ‘Ons’: iTango gevestigd te Houten, kvk-nummer 76772713, waar het online platform ‘Succesvol digitaliseren’ onderdeel van uitmaakt, alsmede al haar werknemers;

Opdracht: de werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst;

‘U’ en ‘Uw’: de (rechts)persoon en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst in opdracht waarvan de diensten worden verricht;

Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever isgesloten in verband met de door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden;

Levertijd: periode waarbinnen de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen dienen te

zijn uitgevoerd.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt hier tevens

onder verstaan per e-mail.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overige aanbiedingen en overeenkomsten van ons en overige rechtsbetrekkingen waarbij wij diensten leveren aan u en maken daar dan ook deel vanuit. U en wij kunnen bij overeenkomst (gedeeltelijk) van deze algemene voorwaarden afwijken.

2.2. De toepasselijkheid van de door u gehanteerde algemene (inkoop-)voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.

2.3. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend

nadat zij schriftelijk tussen u en ons zijn overeengekomen en hebben slechts betrekking op

de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

2.4. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden tegenstrijdig is met enige bepaling in de overeenkomst, offerte of overige aanbiedingen, is de in de overeenkomst, offerte of

overige aanbieding opgenomen bepaling voor wat de tegenstrijdigheid betreft van

toepassing.

2.5. Wanneer een bepaling van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt

vernietigd of anderzijds niet van toepassing mocht zijn, dan zijn de overige bepalingen van

de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

 

 1. Diensten en werkzaamheden

3.1. Wij verrichten onder meer, doch niet uitsluitend, de volgende diensten en werkzaamheden:

 • Online coachingsprogramma, waarin u of uw medewerkers worden getraind tot succesvolle leiders.
 • Digitaliserings Strategie, bestaande uit een traject van vier weken.
 •  
 1. Aanbiedingen, offertes en termijnen

3.1. Een offerte en/of enig ander aanbod van ons is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kennelijke fouten in een offerte en/of enig ander aanbod binden de ons niet.

3.3. Tenzij in de offerte en/of enig ander aanbod een andere termijn is vermeld heeft een offerte een geldigheidsduur van 14 (veertien) dagen, waarna het aanbod vervalt.

3.4. Een offerte en/of enig ander aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige orders.

 

 1. Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door u van een offerte of aanbod.

4.2. Zolang u niet akkoord is met het ons aanbod, mogen wij ons aanbod intrekken. In dat geval komt er geen overeenkomst tot stand.

4.3. Wijziging van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, of annulering van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk nadat wij hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.

 

 1. Uitvoering van de opdracht

5.1. Met het aanvaarden van de opdracht rust op ons een inspanningsverplichting met betrekking tot het uitvoeren van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Wij zullen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Wij kunnen u niet garanderen dat wij met de werkzaamheden het voor u gewenste resultaat behalen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade aan u of derden als gevolg van het feit dat het gewenste resultaat niet of niet volledig is bereikt.

5.2. Wij verrichten de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst naar eigen inzicht en wij zijn daarbij tevens gerechtigd om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een door ons aan te wijzen derde. Het staat ons daarbij vrij om de methodes en tools, waarvan wij tijdens de uitvoering van de opdracht gebruik maken, zo nodig aan te passen.

5.3. Het staat ons te allen tijde vrij de frequentie van de begeleiding in te vullen of te wijzigen naar eigen inzicht en te bepalen welke deelnemers aan een intervisie mogen deelnemen. Het staat ons hierbij vrij zelf een methode voor verslaglegging te kiezen.

5.4. Wij mogen altijd de gehele overeenkomst of een gedeelte daarvan door een andere partij laten uitvoeren.

5.5. Wij zijn gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.6. Termijnen waarbinnen wij onze diensten verlenen en of enige resultaten zichtbaar zullen zijn, zijn slechts een indicatie en op geen enkel moment uiterste termijnen. Leveren wij onze diensten niet op tijd, of is enig resultaat van de dienst niet binnen de door ons geïndiceerde termijn zichtbaar? Dan heeft u geen recht op schadevergoeding, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan onze zijde.

 

Verstrekken gegevens door Opdrachtgever

5.4. U bent gehouden om alle gegevens waarvan u redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, of waarvan wij schriftelijk aangeven dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, in de door ons gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van ons te stellen.

5.5. Wanneer u in gebreke blijft met de in het vierde lid van dit artikel genoemde verplichtingen hebben wij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat u volledig aan de in het vierde lid van dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan. Wij hebben in dat geval tevens het recht om de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan u volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

5.6. De in de offerte of enige andere aanbieding opgenomen, geschatte, termijn waarbinnen de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst worden verricht, wordt automatisch

verlengd met de duur van de periode waarbinnen u in gebreke blijft met de

nakoming van de krachtens de in het vierde lid van dit artikel op u rustende

verplichtingen. De hiervoor bedoelde periode vangt aan op het moment van het tot stand

komen van de overeenkomst en duurt voort tot het moment dat wij alle voor

de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens van u hebben ontvangen.

5.7. U draagt het risico van iedere schade als gevolg van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen gegevens.

 

Locatie, faciliteiten en veiligheid

5.8. Wanneer de uitvoering van de werkzaamheden wordt verricht op een locatie van

u, in het bezit door u, aangewezen door u en/of op enige andere wijze ter beschikking van u, draagt u zorg voor een voor de uitvoering van de overeenkomst geschikte werkplek, die dient te voldoen aan de wettelijk gestelde normen en toepasselijke regelgeving. Voor zover dat redelijkerwijs van u kan worden gevergd, dient u tevens zorg te dragen voor het

kosteloos beschikbaar stellen van de (overige) faciliteiten die naar het oordeel van ons

noodzakelijk of nuttig zijn om de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst uit te kunnen voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. U staat in dat geval eveneens in voor de veiligheid van ons en door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

5.9. Wanneer nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst met zich zou

brengen dat wij en eventuele derden die door ons bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, op een locatie dienen te werken waarvan redelijkerwijs kan worden vastgesteld dat de veiligheid van ons of hen in het geding is, zijn wij niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst. Wij mogen in dat geval de nakoming van de overeenkomst opschorten tot het moment waarop de veiligheid niet langer in het geding is. Ook mogen wij de overeenkomst ontbinden. In beide gevallen hebben wij recht op volledige schadevergoeding, waaronder zowel directe als indirecte schade wordt begrepen.

 

 1. Klachten/reclame en onderzoek

6.1. Klachten over de verrichte diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen schriftelijk aan ons te worden voorgelegd.

6.2. U kunt jegens ons geen beroep meer doen op een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, wanneer u verzuimt een klacht over een dergelijk gebrek aan de door ons geleverde goederen of door ons verrichte werkzaamheden uiterlijk 14 (veertien) dagen nadat u het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk in te dienen.

6.3. U dient ons naar aanleiding van een klacht zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel in de gelegenheid te stellen de verrichte werkzaamheden te controleren en/of te herstellen. U verleent daarbij volledige medewerking en staat ons toe om kosteloos gebruik te maken van aanwezige hulpmiddelen (toegangspas, laptop, kantoorfaciliteiten). Indien u deze mogelijkheid niet biedt, vervalt iedere aanspraak van u op enige (schade-) vergoeding, herstel of vervanging.

6.4. Een klacht zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel ontslaat u niet van uw verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

6.5. Indien u niet binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur uw klacht over de factuur en/of onjuistheden in de factuur schriftelijk bij ons kenbaar maakt, kunt u jegens ons geen beroep meer doen op dit gebrek of deze onjuistheid en dient u de factuur volledig aan ons te voldoen.

 

 1. Overmacht

7.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: die omstandigheden

waarvan wij niet behoefden te verwachten dat deze zich voor zouden doen

en/of waarop wij geen invloed kunnen of hebben kunnen uitoefenen. Onder deze

omstandigheden worden onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: dataverlies als

gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, storingen

van internet, datanetwerk of andere telecommunicatiefaciliteiten, gebrekkigheid van zaken

of verlate aanlevering of ongeschiktheid van systemen of andere programmatuur,

apparatuur of materialen waarvan u het gebruik aan ons heeft voorgeschreven, machinebreuk en andere calamiteiten die onze bedrijfsvoering verhinderen of beperken, ziekte dan wel ziekte van uw medewerkers, stakingen, werkonderbrekingen, molest, brand, het verloren gaan van te verwerken materialen of onvoorziene grondstoffenschaarste en import- of handelsbeperkingen. Tevens wordt daaronder mede begrepen stagnatie bij (toe-)leveranciers, uw medewerkers of andere derden waarvan wij

afhankelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst indien en voor zover deze omstandigheden nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken of onredelijk

bemoeilijken.

7.2. Indien wij als gevolg van overmacht verhinderd zijn uitvoering te geven

aan de overeenkomst, behouden wij ons het recht voor de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht en de duur van de periode die eventueel benodigd is om op te starten.

7.3. Indien nakoming van de overeenkomst door ons als gevolg van overmacht

blijvend onmogelijk is of langer duurt dan drie maanden, zijn zowel wij als u bevoegd de

overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot enige

schadevergoeding bestaat.

 

 1. Prijzen en tarieven

8.1. De door u te betalen prijs zal worden bepaald op basis van nacalculatie aan de hand van de in de overeenkomst bepaalde tarieven, alsmede bepaalde overige kosten en bedragen die wij in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan derden verschuldigd zijn. Wij behouden ons het recht voor de tarieven en de hoogte van overige kosten jaarlijks te wijzigen.

8.2. Alle door ons opgegeven prijzen en tarieven zijn, indien en voor zover niet

anders is overeengekomen, uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief BTW en eventueel overige

wettelijke heffingen en toeslagen. Alle prijzen zijn bovendien exclusief reis- en verblijfkosten, transportkosten, onderzoekskosten en kosten van het inschakelen van een

deskundige, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

8.3. Wij zijn gerechtigd prijsverhogingen die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voordat wij de op ons rustende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst volledig hebben kunnen voldoen, aan u door te berekenen. Daaronder wordt tevens begrepen verhogingen van de prijs als gevolg van wettelijke heffingen en/of toeslagen. U heeft het recht om binnen 14 (veertien) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden, behoudens in die gevallen waarin de prijsverhoging het gevolg is van (verhoging van) wettelijke tarieven, accijns, belastingen en/of andere toeslagen van overheidswege.

8.4. Wanneer in de overeenkomst is opgenomen dat wij op verzoek van u een limietbedrag aanhouden en een verhoging van het limietbedrag noodzakelijk is in verband met de (volledige) uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat u schriftelijk akkoord bent gegaan met de verhoging van het limiet, dan wel nadere afspraken zijn gemaakt omtrent de (financiële) voorwaarden voor de uitvoering van de nog te verrichten werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst.

8.5. Prijzen die eerder door ons zijn gehanteerd, binden ons niet voor de toekomst. Bij een latere overeenkomst in de toekomst dienen er dan ook nieuwe afspraken te worden gemaakt over de prijzen.

8.6. Door ons aan u verstrekte kortingen zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen. Voorts zien de verstrekte kortingen enkel en uitsluitend op de betreffende overeenkomst waarvoor de korting is overeengekomen. Hieraan kunnen door u of andere derden rechten worden ontleend.

 

 1. Facturering en Betaling

 

Betaling van het Online Cursusprogramma

9.1. Betaling van het online cursusprogramma dient door u te worden voldaan via de website https://succesvoldigitaliseren.nl.

9.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor storingen en/of andere gebreken bij het door u gekozen betalingsplatform.

 

Facturatie en opeisbaarheid

9.3. Betaling van de overige diensten (Digitaliseringsstrategie en Projectleiding) geschiedt door middel van facturatie.

9.4. Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur. Betaling

dient te geschieden op de door ons in de factuur aangegeven wijze, in de op de factuur aangegeven valuta en op het door ons opgegeven rekeningnummer.

9.5. De termijn van 14 (veertien) dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling bent u

derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is de volledige vordering tot betaling onmiddellijk opeisbaar.

9.6. De vordering tot volledige betaling is eveneens onmiddellijk opeisbaar indien:

– aan u faillissement is verleend, een verzoek daartoe is ingediend, door

U surseance van betaling is aangevraagd of u op enige andere

wijze de beschikking over zijn vermogen verliest; of

– indien beslag op goederen of vorderingen van u wordt of dreigt te worden

gelegd; of

– indien u  als rechtspersoon wordt ontbonden of geliquideerd.

 

Wettelijke rente

9.7. Wanneer een betaling opeisbaar is geworden, bent u vanaf dat moment

wettelijke rente aan ons verschuldigd.

 

Buitengerechtelijke kosten

9.8. Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in het eerste lid van dit artikel

genoemde termijn, bent u gehouden tot vergoeding van de kosten ter verkrijging

van voldoening buiten rechte en de kosten in een daartoe noodzakelijke gerechtelijke

procedure. Indien en voor zover u niet handelt in de uitoefening van beroep of

bedrijf worden daarbij de toepasselijke wettelijke regelingen gevolgd. Handelt u in de uitoefening van beroep of bedrijf dan zult u de werkelijk gemaakte kosten aan ons vergoeden. U bent over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd.

 

Allocatie betaalde bedragen

9.9. De door u gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht enige vermelding van u bij de betaling.

9.10. Het is u niet toegestaan een vordering tot betaling aan ons met enige vordering op ons te verrekenen.

 

Vooruitbetaling & zekerheidstelling

9.8. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om van u te verlangen dat u ofwel zekerheid stelt voor de betaling van hetgeen u uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd bent, dan wel over gaat tot (gedeeltelijke) vooruitbetaling. Indien u nalaat aan een dergelijk verzoek van ons te voldoen, zijn wij gerechtigd naar onze keuze en voor zover redelijk de nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten tot dat ons verzoek is ingewilligd, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

 

 1. Intellectuele eigendom

10.1. Wij behouden alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend, auteursrechten, merkenrechten en industriële rechten, op zijn offertes,

ontwerpen, afbeeldingen, videomateriaal, adviezen, productie- en leveringsmethodes, samplemateriaal, berekeningen enzovoort, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door ons of bij wet toegestaan, mogen geen gegevens of gegevens die voortvloeien uit voornoemde rechten op enigerlei wijze worden gebruikt, openbaar gemaakt, verveelvoudigd/gekopieerd of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.

10.2. Het is u niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van ons

of van onze leveranciers van goederen en/of uit materiaal van de goederen te

verwijderen of te wijzigen.

10.3 Ondanks een door u voorgestelde, en vervolgens door ons doorgevoerde, aanpassing in enig materiaal van ons, blijven alle intellectuele eigendomsrechten door ons behouden. Voor zover dit anders is, dient u de intellectuele eigendomsrechten om niet aan ons over te dragen.

10.4. Indien u handelt in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid van dit artikel bent u aan ons zonder nadere ingebrekestelling een

boete verschuldigd van [EUR 25.000,-] (vijfentwintigduizend euro) per overtreding, zulks

onverminderd het recht van ons op schadevergoeding op grond van de wet.

10.5. Onverminderd de aansprakelijkheid jegens ons wegens schade ontstaan

door enig handelen of nalaten in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid

van dit artikel, bent u verplicht van diegene van wie, al dan niet tijdelijk en op

welke wijze dan ook, gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering van de uit hoofde van de

overeenkomst op uw rustende verplichtingen, ten aanzien van de rechten en plichten als

bepaald in artikel het eerste en tweede lid van dit artikel te bedingen dat diegene de in dit

artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding

(telkens) aan derden zal opleggen.

 

 1. Opzegging

11.1. U en wij kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen

met inachtneming van een opzegtermijn van 30 (dertig) dagen, tenzij u en wij schriftelijk

anders zijn overeengekomen.

11.2. Indien u de overeenkomst tussentijds opzegt, hebben wij vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag en de periode waarvoor de overeenkomst nog zou duren als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die redelijkerwijs aan ons zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen na compensatie ter beschikking worden gesteld aan u. .

11.3. Ingeval één der partijen in staat van faillissement zijn geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

11.4. Bij voortijdige beëindiging door ons ontstaat voor er voor ons een inspanningsverplichting mee te werken aan de overdracht van de nog te verrichten

werkzaamheden.

 

 1. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

12.1. Indien u uw verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze

algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, hebben wij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Een zodanige

ontbinding geschiedt door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling.

Behoudens het geval waarin een termijn voor nakoming is overeengekomen zal

U eerst schriftelijk en gemotiveerd door in gebreke worden gesteld en een termijn

voor nakoming worden gegeven, alvorens de overeenkomst door ons wordt

ontbonden.

12.2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, hebben wij het recht de Overeenkomst door middel

van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden,

zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien

u bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen

voor de voldoening van de op u rustende verplichtingen uit hoofde van de

overeenkomst en/of aan u is verzocht om een vooruitbetaling te verrichten en door u geen zekerheid wordt verstrekt of de verstrekte zekerheid naar het oordeel van ons onvoldoende is en/of door ons geen (afdoende) vooruitbetaling van u is ontvangen.

12.3. Wij zijn voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is en/of wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat

ongewijzigde instandhouding van de vereenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

12.4. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, alsmede het overige dat in deze algemene

voorwaarden is bepaald, hebben wij het recht de Overeenkomst door middel

van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden,

zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:

– u de (vrije) beschikking over uw gehele vermogen of een wezenlijk deel

daarvan verliest of dreigt te verliezen;

– aan u surseance van betaling is verleend;

– aan u faillissement is verleend;

– de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op u van toepassing is

verklaard of u onder curatele bent gesteld;

– u of een afnemer van u niet (meer) beschikt over een wettelijk

voorgeschreven vergunning of op enige andere wijze niet (meer) voldoet aan de wettelijke

of in het maatschappelijk verkeer geldende vereisten die aan u of een afnemer van u worden gesteld;

– ten laste van u beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 1 (één) maand

is opgeheven;

– u uw onderneming geheel of gedeeltelijk verkoopt, beëindigt of ontbindt.

12.5. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft u het recht de overeenkomst door middel van

een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder

dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:

– wij de beschikking over ons gehele vermogen of een wezenlijk deel

daarvan verliezen of dreigen te verliezen;

– aan ons surseance van betaling is verleend;

– wij failliet worden verklaard;

– Wij onze activiteiten geheel of gedeeltelijk beëindigen of ontbinden en als gevolg daarvan onze verplichtingen jegens u niet meer kunnen nakomen.

12.6. U bent gehouden om de schade die wij als gevolg van de ontbinding lijden en zullen lijden, volledig aan ons te vergoeden. Onder schade wordt in dit lid zowel directe als indirecte schade begrepen.

12.7. Indien wij overgaan tot opschorting of ontbinding, zijn wij  jegens u niet gehouden tot vergoeding van enige schade dan wel kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

12.8. Indien ontbinding van de opdracht door ons op grond van dit artikel plaats vindt, worden door deze ontbinding alle door u aan ons verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

 

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Aansprakelijkheid

13.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder bedrijfs- en vervolgschade, die is ontstaan door verstrekte adviezen of verstrekte ontwerpen en overige door ons verstrekte gegevens, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan onze zijde.

13.2. Naast het bepaalde in het eerste lid zijn wij niet aansprakelijk voor schade bij u of een derde, die is veroorzaakt door het gebruik en/of de verwerking van diensten, door verstrekte adviezen en/of ontwerpen en beschadiging, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde.

13.3. Wij aanvaarden daarnaast geen aansprakelijkheid voor enige schade bij u en/of een derde die het gevolg is van het gebruik, de verwerking, beschadiging of verlies van diensten die door u zijn geleverd dan wel adviezen en/of ontwerpen die zijn verstrekt en waarvoor u geen tegenprestatie ontvangt.

13.4. Wij aanvaarden eveneens geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat

door dat de diensten niet volgens de geldende (wettelijke) voorschriften en/of Europese

normeringen worden toegepast. U dient voorafgaand aan het tot stand komen

van de Overeenkomst zelf te controleren of de diensten voldoen aan de geldende

(wettelijke) voorschriften en op de correcte wijze kunnen worden toegepast.

13.5. Voorts aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade geleden door u, uw cursisten of andere derden, die is ontstaan door gedragingen en/of uitlatingen door u, uw cursisten of andere derden tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst.

13.6. Uitsluitend voor zover wij toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, kunnen wij worden gehouden tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte directe en voorzienbare schade.

13.7. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het totale bedrag dat door u uit hoofde van de overeenkomst aan ons is betaald, althans zal de aansprakelijkheid van ons beperkt zijn tot € 250.000 per aanspraak, per verzekeringsjaar, dat in dat geval uit hoofde van de door ons afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Onze aansprakelijkheid reikt dan ook niet tot enige verdere schade, waaronder, maar niet uitsluitend, bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiende uit

aanspraken van derden.

13.8. Het is u, uw cursisten en andere derden niet toegestaan zich negatief uit te laten over het onlineplatform, ons of onze medewerkers. U kunt aansprakelijk worden gehouden voor zowel directe, als indirecte schade veroorzaakt door negatieve uitlatingen van de u zelf of uw cursisten over het onlineplatform, ons of medewerkers van ons.

13.9. Al hetgeen wat in bovenstaande artikel is bepaald over het afweren of beperken van de aansprakelijkheid (tegenover opdrachtgever) geldt ook richting de leidinggevende, bestuurders, medewerkers of andere partijen die wij die bij de overeenkomst betrokken hebben.

 

Vrijwaringen

13.10. U vrijwaart ons tegen iedere vordering van een derde tot vergoeding van schade, die deze derde lijdt of stelt te lijden (mede) als gevolg van gebruik of toepassing van door of namens ons geleverde diensten.

13.11. U vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst door ons. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die wij in verband met zulk een aanspraak lijden of maken.

13.12. U vrijwaart ons eveneens voor iedere aanspraak van derden met

betrekking tot (schade als gevolg van) het gebruik van, door of namens u aangeleverde tekeningen, berekeningen, materialen, samples, modellen en overige aangeleverde informatie.

13.13. Deze verplichting tot vrijwaring geldt ook ten aanzien van leidinggevenden en werknemers van ons en andere door ons ingeschakelde partijen bij de overeenkomst.

 

 1. Persoonsgegevens

14.1. Hoe wij omgaan met privacy en gegevensuitwisseling is vastgelegd in onze

privacyverklaring. Deze is op verzoek op te vragen via info@jbjconsultancy.nl.

 

 1. Geheimhouding

15.1. U verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij ook ten behoeve van andere opdrachtgevers, dan wel concurrerende opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.

15.2. U en wij verplichten ons tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die u en wij  in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding heeft geen betrekking op informatie die algemeen bekend is en geen betrekking op vertrouwelijke informatie die, anders dan door niet-naleving van de overeenkomst en de algemene voorwaarden, openbaar is geworden.

15.3. Indien wij op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke

uitspraak gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter

aangewezen derden mede te verstrekken en ons niet ter zake kunnen beroepen op een verschoningsrecht, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en bent u niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

15.4. U en wij zullen onze  verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door u en ons in te schakelen derden.

15.5. Indien u handelt in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en derde lid

van dit artikel, bent u aan ons– zonder nadere ingebrekestelling – een boete verschuldigd van EUR 15.000,- (vijftienduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van ons op schadevergoeding op grond van de wet.

 

 1. Eenzijdig wijzigingsbeding

16.1. Wij zijn gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In een

voorkomend geval zullen wij u tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Wij overhandigen of sturen de nieuwe versie van de algemene voorwaarden aan u.

16.2. Tussen de kennisgeving aan u en de inwerkingtreding van de gewijzigde

voorwaarden zal tenminste 30 (dertig) dagen zitten. Tenzij door ons een

andere termijn wordt aangegeven, treden de wijzigingen 30 (dertig) dagen na de

kennisgeving in werking.

16.3. Indien u een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van

beroep of bedrijf, en de wijziging van de algemene voorwaarden heeft tot gevolg dat aan

u een prestatie wordt geleverd die wezenlijk afwijkt van de overeengekomen

prestatie, heeft u conform artikel 6:237 sub c BW de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

 

 1. Verval

17.1. Alle rechtsvorderingen jegens ons, aanspraken op schadevergoeding

daaronder begrepen, vervallen na 1 (één) jaar gerekend vanaf het moment dat de

betreffende vordering opeisbaar is geworden.

 

 1. Geschillen en toepasselijk recht

18.1. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van

toepassing.

18.2. Geschillen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen

uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Utrecht.

 

© 2022 iTango - Powered by Maatos